INFORMÁCIA O PODPORENOM PROJEKTE

Zvýšenie inovačných aktivít a zvýšenie konkurencieschopnosti – Ing. Ladislav Nyers

Tento projekt bol realizovaný s podporou Európskej únie

 

 

Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

 

Miesto realizácie projektu: Roľníckej školy 873, 945 01 Komárno

 

Názov projektu: Zvýšenie inovačných aktivít a zvýšenie konkurencieschopnosti – Ing. Ladislav Nyers

 

Stručný opis projektu: Vďaka finančnému príspevku EÚ spoločnosť Ing. Ladislav Nyers – 3STAR obstarala vysoko inovatívnu, výkonnú a ekonomicky efektívnu technológiu, ktorá spoločnosti umožnila zvýšenie jej konkurencieschopnosti, kvality výrobkov, ako aj zefektívnenie výroby zavedením nových inovatívnych výrobných postupov a v dôsledku toho aj zlepšenie postavenia najmä na domácich, ako aj zahraničných trhoch.

 

Názov a sídlo prijímateľa: Ing. Ladislav Nyers – 3 STAR, Mederčská 745/51, 945 01 Komárno

 

Dátum začatia realizácie projektu: 05/2015

 

Dátum ukončenia realizácie projektu: 10/2015

 

Výška poskytnutého príspevku: 199.740,00 €

 

Poskytovateľ:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

www.economy.gov.sk                                                                                     www.siea.gov.sk